Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

в січні–серпні 2021 року

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у %

 до всієї реалізованої продукції

 Промисловість

B+C+D+E

24869161,0

100,0

 Добувна та переробна промисловість

B+C

19617840,3

78,8

   Добувна промисловість і розроблення

кар’єрів

B

2321580,4

9,3

   Переробна промисловість

C

17296259,9

69,5

з неї

 

 

 

 виробництво харчових продуктів, напоїв

 і тютюнових виробів

10-12

9666876,1

38,9

 текстильне виробництво, виробництво

 одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших

 матеріалів

13-15

654543,6

2,6

 виготовлення виробів з деревини,

 виробництво паперу та поліграфічна

 діяльність

16-18

2678647,3

10,8

 виробництво коксу та продуктів

 нафтоперероблення

19

к

к

 виробництво хімічних речовин і хімічної

 продукції

20

322640,8

1,3

 виробництво основних фармацевтичних

 продуктів і фармацевтичних препаратів

21

 виробництво гумових і пластмасових

 виробів, іншої неметалевої мінеральної

 продукції

22, 23

1017831,0

4,1

 металургійне виробництво, виробництво

 готових металевих виробів, крім машин і

 устатковання

24, 25

604360,2

2,4

 машинобудування

26-30

1704552,5

6,9

   Постачання електроенергії, газу, пари та

   кондиційованого повітря

D

4788817,3

19,3

   Водопостачання; каналізація,

   поводження з відходами

E

462503,4

1,9

__________   

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну    статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.