Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів в атмосферне повітря за категоріями джерел викидів у 2020 році

 

 

 

Кількість викинутих у атмосферне повітря забруднюючих речовин, тонн

сірки діоксид

діоксид азоту

оксид вуглецю

неметанові леткі органічні сполуки

поліароматичні вуглеводні

тверді частинки Тч2,5

тверді частинки Тч10

аміак

Усього

1978,3

2297,2

2013,1

1378,0

7,2

73,7

2290,4

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

Енергетика

(сума рядків 001-011)

1889,4

2197,8

1352,2

494,7

2,5

5,3

0,1

Виробництво

(сума рядків 012-045)

87,0

96,1

494,3

483,9

4,7

25,7

11,1

Сільське господарство              (сума рядків 046-049)

0,1

1,7

159,7

1,4

0,0

0,2

2270,6

Відходи

(сума рядків 050-059)

0,4

0,8

5,0

2,4

8,6

Інші стаціонарні джерела викидів

1,4

0,8

1,9

395,6

42,5

0,0