x
Президент України Верховна Рада України
Конституційний суд України Рада національноїа безпеки і оборони України

Державна служба статистики України

Інші органи виконавчої влади
Головне управління статистики
у Чернігівській області

Статистична інформація

Надаємо інформацію за галузями:

Демографічна та соціальна статистика

 • населення та міграція - про чисельність населення області, його статево-вікову структуру, національний склад, розподіл за освітнім рівнем, про природний та міграційний рух населення тощо
 • Кімната 403, 405 тел. 65-33-11, 77-64-40

 • ринок праці - про кількість економічно активного, зайнятого, безробітного (за методологією МОП), економічно неактивного населення; середньооблікову кількість штатних працівників; середньомісячну заробітну плату штатного працівника; відпрацьований час штатним працівником; кількість прийнятих на роботу та вибулих працівників; вимушену неповну зайнятість; суму заборгованості з виплати заробітної плати; темп зміни суми заборгованості з виплати заробітної плати; суму заборгованості з виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів; кількість працівників, яким вчасно не виплачено заробітну плату; суму боргу з виплати заробітної плати в середньому на одного працівника; стан умов праці працівників; кількість вільних робочих місць та вакантних посад на зареєстрованому ринку праці; тривалість зареєстрованого безробіття тощо
 • Кімната 403, 405 тел. 65-33-11, 77-64-40

 • освіта - про кількість дошкільних навчальних закладів, місць та дітей у них; охоплення дітей дошкільними навчальними закладами; кількість загальноосвітніх навчальних закладів, учнів та вчителів у них; кількість випускників, які отримали свідоцтво про здобуття базової загальної середньої освіти та атестат про здобуття повної загальної середньої освіти; кількість студентів у ВНЗ; прийом студентів до ВНЗ; випуск фахівців з ВНЗ; викладацький склад ВНЗ; кількість установ, що мають аспірантуру та докторантуру; кількість аспірантів та докторантів; прийом до аспірантури та докторантури; випуск аспірантів та докторантів тощо
 • Кімната 403, 405 тел. 65-33-11, 77-64-40

 • охорона здоров'я - про мережу медичних закладів; кількість медичних кадрів; захворюваність населення за класами хвороб та на окремі хвороби; профілактичні щеплення
 • Кімната 403, 405 тел. 65-33-11, 77-64-40

 • доходи та умови життя - про кількість, склад та середній розмір домогосподарств; житлові умови; рівень освіти та статус зайнятості членів домогосподарств; наявність та використання земельних ділянок; рівень життя населення області, характеристику домогосподарств за структурою доходів та витрат у середньому за місяць, а також дані щодо споживання продуктів харчування в розрахунку на одну особу, витрати на непродовольчі товари та послуги; чисельність населення за рівнем середньодушових показників матеріальної забезпеченості та за децильними (10%-ми) групами; рівень матеріальної забезпеченості; стан здоров'я членів домогосподарств; рівень доступності для них медичної допомоги, придбання ліків та медичного приладдя; дані щодо тютюнопаління; наявність товарів тривалого користування тощо
 • Кімната 310 тел. 67-65-64

 • соціальний захист - про кількість домогосподарств, які звернулися за субсидіями; кількість домогосподарств, яким призначено субсидії; у % до кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями; загальну суму призначених субсидій; кількість пенсіонерів; кількість інвалідів; розмір призначених пенсій; надання допомоги соціально незахищеним верствам населення; кількість дітей-сиріт позбавлених батьківського піклування; кількість прийомних сімей та дітей у них; кількість будинків-інтернатів для дітей і дорослих тощо
 • Кімната 403, 405 тел. 65-33-11, 77-64-40

 • населені пункти та житло - - про загальну площу житлового фонду; забезпеченість населення житлом; обладнання житлового фонду; оплату населенням житлово-комунальних послуг; рівень оплати населення за житлово-комунальні послуги; заборгованість населення за житлово-комунальні послуги тощо
 • Кімната 403, 405 тел. 65-33-11, 77-64-40

 • правосуддя та злочинність - дані щодо результатів розгляду справ про адміністративні правопорушення та кількості осіб, які були притягнуті до адміністративної відповідальності; кількості злочинів за видами; кількості осіб, які потерпіли від злочинів; кількості осіб, які скоїли злочини; кількості засуджених тощо
 • Кімната 403, 405 тел. 65-33-11, 77-64-40

 • культура - про основні показники роботи музеїв, театрів, концертних організацій, бібліотек, клубних закладів, діяльність закладів фізкультури та спорту, наявність спортивних споруд
 • Кімната 403, 405 тел. 65-33-11, 77-64-40

 • політична та інша суспільна діяльність - дані щодо результатів діяльності громадських організацій на території області
 • Кімната 403, 405 тел. 65-33-11, 77-64-40

Економічна статистика

 • національні рахунки - дані про валовий регіональний продукт, валову додану вартість, доходи та витрати населення області
 • Кімната 404, тел.67-64-23
  Економічна діяльність

 • діяльність підприємств - про кількість підприємств, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг), кількість зайнятих та найманих працівників, витрати на персонал; необоротні та оборотні активи підприємств, їх власний капітал та зобов'язання, фінансові результати до оподаткування підприємств, чистий прибуток/збиток, рівень рентабельності операційної та всієї діяльності підприємств
 • Кімната 407, тел. 77-48-92

 • послуги - про обсяг реалізованих послуг, у тому числі населенню
 • Кімната 407, тел. 77-48-92

 • внутрішня торгівля - про обсяги роздрібного товарообороту, торгову мережу, товарну структуру роздрібного товарообороту, обсяги оптового товарообороту
 • Кімната 407, тел.77-48-92

 • капітальні інвестиції - щодо обсягів капітальних інвестицій за видами економічної діяльності; джерелами фінансування; за видами активів
 • Кімната 407, тел. 77-48-92

 • сільське, лісове та рибне господарство - інформація щодо діяльності галузей рослинництва та тваринництва в області, обсягів реалізації продукції сільського господарства, основних економічних показників роботи сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, їх матеріально-технічної бази, обсягів споживання основних продуктів харчування; наявності зернових та олійних культур; надходження молока та худоби на переробні підприємства; діяльності лісового та рибного господарства
 • Кімната 304, тел.67-65-34

 • енергетика - щодо обсягів використання та запасів енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти, результатів використання теплоенергії та електроенергії
 • Кімната 407, тел.77-48-92

 • промисловість - щодо обсягів реалізованої промислової продукції; виробництва окремих видів промислової продукції за номенклатурою та залишків виробленої готової продукції на складах підприємств-виробників
 • Кімната 409, тел. 67-65-30

 • будівництво - щодо прийняття об'єктів будівництва в експлуатацію та обсягів виконаних будівельних робіт
 • Кімната 407, тел. 77-48-92

 • транспорт - щодо обсягів вантажних і пасажирських перевезень
 • Кімната 407, тел. 77-48-92

 • туризм- щодо мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, чисельності оздоровлених у них дітей; колективних засобів розміщування, осіб, що були розміщені, та номерний фонд; щодо мережі та діяльності суб'єктів туристичної діяльності
 • Кімната 403, 405 тел. 65-33-11, 77-64-40

 • реєстр статистичних одиниць- інформація щодо підприємств, установ, організацій, що знаходяться на території Чернігівської області, а також їх відокремлених підрозділів з характеристикою ідентифікаційних, класифікаційних, довідкових та реєстраційних даних стосовно них
 • Кімната 106 тел. 67-50-86

 • зовнішня торгівля товарами- щодо експорту/імпорту товарів
 • Кімната 409, тел.67-65-30

 • зовнішня торгівля послугами - щодо експорту/імпорту послуг
 • Кімната 409, тел.67-65-30

 • інвестиції зовнішньоекономічної діяльності - щодо прямих інвестицій в область та з області
 • Кімната 407, тел. 77-48-92

 • споживчі ціни - інформація стосовно індексів споживчих цін (індексів інфляції) та середніх цін на продовольчі і непродовольчі товари
 • Кімната 406, тел.67-41-74

 • наука та інновації - щодо витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт з розподілом за видами робіт, видами витрат та про кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок за категоріями персоналу; щодо кількості дослідників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, у тому числі, які мають науковий ступінь доктора наук; доктора філософії/кандидати наук
 • Кімната 407, тел. 77-48-92

  Навколишнє середовище та статистика багатьох галузей

 • навколишнє середовище- щодо надходження забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних та пересувних джерел забруднення, щодо утворення та поводження з відходами; щодо витрат на охорону навколишнього природного середовища, екологічних платежів за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин, скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти, розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи на об'єктах; штрафні санкції за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища
 • Кімната 304, тел.67-65-34

 • інформаційне суспільство - щодо обсягів реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку; щодо кількості засобів фіксованого телефонного зв’язку; кількості абонентів зв’язку, щодо кількості поштових відправлень
 • Кімната 407, тел. 77-48-92