Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

у 2020 році

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у %

 до всієї реалізованої продукції

 Промисловість

B+C+D+E

34464794,8

100,0

 Добувна та переробна промисловість

B+C

27380865,1

79,5

   Добувна промисловість і розроблення

кар’єрів

B

2166280,3

6,3

   Переробна промисловість

C

25214584,8

73,2

з неї

 

 

 

 виробництво харчових продуктів, напоїв

 та тютюнових виробів

10-12

14901203,6

43,2

 текстильне виробництво, виробництво

 одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших

 матеріалів

13-15

893427,4

2,6

 виготовлення виробів з деревини,

 виробництво паперу та поліграфічна

 діяльність

16-18

3521762,7

10,2

 виробництво коксу та продуктів

 нафтоперероблення

19

к

к

 виробництво хімічних речовин і хімічної

 продукції

20

487343,7

1,4

 виробництво основних фармацевтичних

 продуктів і фармацевтичних препаратів

21

 виробництво гумових і пластмасових

 виробів, іншої неметалевої мінеральної

 продукції

22, 23

1610036,3

4,7

 металургійне виробництво, виробництво

 готових металевих виробів, крім машин і

 устатковання

24, 25

784588,8

2,3

 машинобудування, крім ремонту і

 монтажу машин і устатковання

26-30

2130895,9

6,2

      Постачання електроенергії, газу, пари та

      кондиційованого повітря

D

6388396,0

18,5

   Водопостачання; каналізація, поводження

   з відходами

E

695533,7

2,0

__________   

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.