Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

в січнілипні 2020 року

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у %

 до всієї реалізованої продукції

 Промисловість

B+C+D+E

18451016,2

100,0

 Добувна та переробна промисловість

B+C

14386096,5

77,9

   Добувна промисловість і розроблення

кар’єрів

B

1078450,7

5,8

   Переробна промисловість

C

13307645,8

72,1

з неї

 

 

 

 виробництво харчових продуктів, напоїв

 та тютюнових виробів

10-12

8259048,5

44,8

 текстильне виробництво, виробництво

 одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших

 матеріалів

13-15

398454,1

2,2

 виготовлення виробів з деревини,

 виробництво паперу та поліграфічна

 діяльність

16-18

1878298,7

10,2

 виробництво коксу та продуктів

 нафтоперероблення

19

к

к

 виробництво хімічних речовин і хімічної

 продукції

20

268999,3

1,5

 виробництво основних фармацевтичних

 продуктів і фармацевтичних препаратів

21

 виробництво гумових і пластмасових

 виробів, іншої неметалевої мінеральної

 продукції

22, 23

697835,5

3,8

 металургійне виробництво, виробництво

 готових металевих виробів, крім машин і

 устатковання

24, 25

375820,5

2,0

 машинобудування, крім ремонту і

 монтажу машин і устатковання

26-30

1017333,1

5,5

      Постачання електроенергії, газу, пари та

      кондиційованого повітря

D

3647762,5

19,8

   Водопостачання; каналізація, поводження

   з відходами

E

417157,2

2,3

__________   

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну    статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.