Головна сторінка» Діяльність Головного управління» Регламент Головного управління статистики

РЕГЛАМЕНТ

Головного управління статистики у Чернігівській області

І. Загальні положення

1.Цей Регламент установлює порядок організації діяльності Головного управління статистики у Чернігівській області (далі - Головне управління статистики), пов'язаної зі здійсненням його повноважень.

Головне управління статистики є територіальним органом державної статистики і безпосередньо підпорядковується Державному комітету статистики України (далі - Держкомстат).

Головне управління статистики утворюється Держкомстатом і є складовою частиною єдиної системи органів державної статистики України.

Головному управлінню статистики підпорядковуються територіальні органи державної статистики - управління (відділи) статистики в районах (далі - управління (відділи) статистики), які є відокремленими підрозділами Головного управління статистики.

2.Головне управління статистики та підпорядковані йому управління (відділи) статистики в межах своїх повноважень спрямовують свою діяльність на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України і постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства.

3. Основні завдання Головного управління статистики визначені в "Положенні про Головне управління статистики у Чернігівській області", затвердженому наказом Держкомстату від 13.04.2004 №225.

Основні завдання управлінь (відділів) статистики визначені в положеннях про них, затверджених начальником Головного управління статистики.

4. Головне управління статистики в межах своїх повноважень та на виконання актів законодавства видає накази, організовує та контролює їх виконання, а в разі потреби видає спільні акти разом з іншими місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

У випадках, передбачених законодавством, рішення Головного управління статистики, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними та фізичними особами.

5. Головне управління статистики під час виконання покладених на нього завдань безпосередньо та через підпорядковані йому управління (відділи) статистики взаємодіє з місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами.

6. Формування обсягів фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення виконання завдань, покладених на Головне управління статистики, здійснюється в порядку, визначеному Бюджетним кодексом і нормативно-правовими актами, які регулюють відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження та виконання Державного бюджету України.

7. Діяльність Головного управління статистики, управлінь (відділів) статистики є відкритою та прозорою, що забезпечується шляхом розміщення інформації про неї на офіційному веб-сайті, публікацій у засобах масової інформації, трансляції репортажів, виступів, інтерв'ю керівних працівників на радіо та телебаченні.

8. Щорічно Головним управлінням статистики оприлюднюється звіт про його діяльність, який розміщується на офіційному веб-сайті Головного управління статистики.

Громадянам, представникам ЗМІ інформація надається згідно з чинним законодавством.

ІІ.Організація роботи Головного управління статистики

Планування роботи

9. Основою для планування діяльності Головного управління статистики є план державних статистичних спостережень, затверджений Кабінетом Міністрів України, технологічний план державних статистичних спостережень, затверджений Головою Держкомстату, план розробки й експлуатації комплексів електронної обробки статистичної інформації, затверджений наказом Держкомстату, план роботи з кадрами в органах державної статистики, затверджений Головою Держкомстату, плани роботи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також замовлення користувачів статистичної інформації, які виконуються на платній основі.

10. Головне управління статистики щороку складає комплексний план роботи (далі - План), який містить заходи з організації державних статистичних спостережень, підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів, проведення перевірної роботи, координації діяльності управлінь (відділів) статистики та роботи з користувачами даних і респондентами, з визначенням термінів виконання робіт, відповідальних виконавців тощо.

План формується відділом зведених робіт та показників національних рахунків з урахуванням пропозицій самостійних структурних підрозділів за погодженням з начальником, першим заступником та заступниками начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень та виноситься на розгляд колегії Головного управління статистики.

11. Затверджений рішенням колегії План розміщується на офіційному веб-сайті Головного управління статистики.

12. На підставі Плану самостійні структурні підрозділи Головного управління статистики (з урахуванням планів роботи місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування) складають поточні плани роботи, які подаються на розгляд та затвердження начальнику, першому заступнику та заступникам начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень.

13. Моніторинг виконання Плану здійснюється відділом зведених робіт та показників національних рахунків, поточних планів роботи - керівниками самостійних структурних підрозділів Головного управління статистики.

14. З метою забезпечення узгодженості дій, відділом зведених робіт та показників національних рахунків на основі пропозицій самостійних структурних підрозділів Головного управління статистики, що ґрунтуються на плані державних статистичних спостережень, розробляються піврічні плани статистичної роботи управлінь (відділів) статистики в районах.

Ці плани затверджуються начальником Головного управління статистики.

Моніторинг їх виконання здійснюється начальниками управлінь (відділів) статистики в районах та самостійних структурних підрозділів ГУС.

15. На основі Плану, піврічних планів статистичної роботи, з урахуванням планів роботи місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, розробляються піврічні плани роботи управлінь (відділів) статистики в районах.

Затвердження та моніторинг їх виконання здійснюють керівники відповідних підрозділів.

16. Зміни до Плану та поточних планів самостійних структурних підрозділів Головного управління статистики, управлінь (відділiв) статистики вносяться на погодження і затвердження відповідно до порядку затвердження кожного з них.

17. Після закінчення звітного року відділом зведених робіт та показників національних рахунків за участю інших самостійних структурних підрозділів, управлінь (відділів) статистики готується інформація про виконання Плану, яка подається на розгляд колегії Головного управління статистики.

Інформація про виконання Плану розміщується на офіційному веб-сайті Головного управління статистики.

Інформація про виконання поточних планів роботи самостійних структурних підрозділів Головного управління статистики, управлінь (відділів) статистики готується керівниками самостійних структурних підрозділів Головного управління статистики та начальниками управлінь (відділів) статистики відповідно і подається на розгляд начальнику, першому заступнику та заступникам начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Інформація про виконання поточних планів роботи самостійних структурних підрозділів Головного управління статистики, управлінь (відділів) статистики розглядається на засіданнях колегії Головного управління статистики відповідно до плану її роботи.

Моніторинг результатів роботи

18. Протягом року відділом зведених робіт та показників національних рахунків здійснюється поточний моніторинг результатів роботи самостійних структурних підрозділів Головного управління статистики та управлінь (відділів) статистики в районах. Порядок здійснення моніторингу затверджується наказом Головного управління статистики.

Результати моніторингу розглядаються на засіданнях колегії ГУС та на оперативних нарадах.

Визначення повноважень керівництва та інших працівників Головного управління статистики

19. Повноваження начальника визначаються Положенням про Головне управління статистики.

20. Розподіл функціональних повноважень між начальником, першим заступником і заступниками начальника затверджується наказом по Головному управлінню статистики в якому визначається:

- перелік самостійних структурних підрозділів Головного управління статистики, управлінь (відділів) статистики, діяльність яких спрямовується, координується та контролюється, відповідно, начальником, першим заступником і заступниками начальника Головного управління статистики;

- перелік функціональних повноважень, закріплених за першим заступником і заступниками начальника Головного управління статистики, що випливають із покладених на Головне управління статистики завдань і функцій;

- порядок виконання функціональних повноважень першого заступника та заступників начальника Головного управління статистики в разі відсутності одного з них.

21. Положення про самостійні структурні підрозділи Головного управління статистики, управління (відділи) статистики, а також підрозділи в їх складі розробляються керівниками самостійних структурних підрозділів Головного управління статистики, управлінь (відділів) статистики, погоджуються з першим заступником або заступником начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень, юридичною та кадровою службами Головного управління статистики і затверджуються начальником Головного управління статистики.

22. Посадові обов'язки керівників самостійних структурних підрозділів Головного управління статистики, управлінь (відділів) статистики, а також підрозділів в їх складі визначаються в положеннях про ці підрозділи. Обов'язки інших працівників Головного управління статистики визначаються посадовими інструкціями, що розробляються згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, затвердженим наказом Головного управління державної служби України від 01.09.1999 №656 (зі змінами), положеннями про підрозділи Головного управління статистики та затверджуються начальником Головного управління статистики або за його дорученням першим заступником, заступником начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Дорадчі органи

23. Головне управління статистики для обговорення найважливіших напрямів розвитку державної статистики та погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, утворює колегію.

Колегія Головного управління статистики є - дорадчим органом, утвореним для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, підготовки пропозицій щодо реалізації державної політики в галузі статистики, обговорення проектів нормативно-правових актів, стратегій, програм, розгляду інших питань.

Кількісний і персональний склад колегії Головного управління статистики затверджується наказом Держкомстату. Положення про її діяльність затверджується наказом Головного управління статистики.

24. Головним управлінням статистики можуть бути утворені й інші консультативні, дорадчі та допоміжні органи, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

25. Кількісний і персональний склад інших, дорадчих та допоміжних органів і положення про їхню діяльність затверджуються наказами Головного управління статистики.

Управління персоналом та проходження державної служби

26. Прийняття працівників на державну службу в Головне управління статистики здійснюється шляхом конкурсного відбору або за іншою процедурою, визначеною законодавством.

Прийняття працівників на роботу на посади, що не віднесені до категорій посад державних службовців, та звільнення їх із роботи здійснюється відповідно до законодавства про працю.

Процедури призначення на посади та звільнення з посад працівників Головного управління статистики визначаються Порядком заміщення вакантних посад в органах державної статистики, затвердженим наказом Держкомстату.

27. З метою підготовки працівників до виконання функцій на вищій посаді, в Головному управлінні статистики формується кадровий резерв, який підлягає щорічному перегляду та затвердженню. Із зарахованими до кадрового резерву особами проводиться робота, спрямована на підвищення їхньої кваліфікації, згідно із затвердженими начальником, першим заступником, заступниками начальника Головного управління статистики чи керівниками самостійних структурних підрозділів, управлінь (відділів) статистики особистими річними планами працівників.

Організаційні принципи кадрового резерву та система роботи щодо створення та підготовки резерву кадрів визначаються Положенням про роботу з кадровим резервом в органах державної статистики, затвердженим наказом Держкомстату.

Для набуття практичного досвіду, перевірки професійних і ділових якостей осіб, зарахованих до кадрового резерву, або державних службовців, які претендують на зайняття більш високих посад, може проводитись їхнє стажування на відповідних посадах у Головному управлінні статистики відповідно до порядку, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 01.12.1994 №804.

28. З метою підвищення ефективності роботи державних службовців і відповідальності за доручену справу здійснюється один раз на три роки атестація державних службовців, порядок проведення якої визначається

Положенням про проведення атестації державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 №1922.

Під час атестації оцінюються результати роботи, ділові та професійні якості, виявлені працівниками під час виконання службових обов'язків, визначених у посадових інструкціях.

У період між атестаціями проводиться щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків відповідно до Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань, затвердженого наказом Головного управління держслужби України від 31.10.2003р. №122.

Результати атестації та щорічної оцінки беруться до уваги начальником, першим заступником та заступниками начальника Головного управління статистики, керівниками самостійних структурних підрозділів, начальниками управлінь (відділів) статистики під час проведення ротації кадрів на окремих посадах, а також при розгляді питань, пов'язаних із матеріальним стимулюванням працівників.

29. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації персоналу Головного управління статистики здійснюється згідно з річним планом навчання працівників Головного управління статистики, затвердженим начальником, з урахуванням річного плану навчання працівників органів державної статистики, затвердженим Головою Держкомстату.

Порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу регламентується Указом Президента України від 09.11.2000 №1212/2000 "Про Комплексну програму підготовки державних службовців", Положенням про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1997 №167, Програмою підготовки та залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, створення умов для її професійного зростання, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 №1444, іншими нормативно-правовими актами з питань державної служби та навчання державних службовців.

30. Тривалість робочого часу працівників Головного управління статистики, розпорядок роботи, порядок обліку робочого часу та надання відпусток, заходи заохочення за успіхи в роботі та відповідальність за порушення трудової дисципліни визначаються відповідно до законодавства про працю з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про державну службу", та затверджуються Колективним договором.

31. Для забезпечення оперативного вирішення завдань, пов'язаних із діяльністю Головного управління статистики, у святкові та вихідні дні, у разі потреби, установлюється чергування першого заступника та заступників начальника Головного управління, керівників самостійних структурних підрозділів, управлінь (відділів) статистики згідно з графіком, що розробляється першим заступником начальника Головного управління статистики та затверджується наказом.

Питання, пов'язані з перебуванням працівників у службових відрядженнях, а також перебуванням у робочий час за межами приміщень Головного управління, управління (відділу) статистики регламентуються Порядком оформлення службових відряджень працівників органів державної статистики в межах України, затвердженим наказом Головного управління статистики.

Керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління статистики, начальники управлінь (відділів) статистики повідомляють про свою відсутність у робочий час у зв'язку зі службовою необхідністю начальника, першого заступника або заступників начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень.

32. Правила пропускного режиму в Головному управлінні статистики визначаються Інструкцією з охорони адмінбудівель, що затверджується начальником ГУС.

Пропускний режим передбачає режим робочого часу, установлення порядку входу та виходу громадян, унесення і винесення матеріальних цінностей тощо.

ІІІ. Нормотворча діяльність

33. Нормотворча діяльність Головного управління статистики провадиться на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України й постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства, наказів Держкомстату, а також з ініціативи Головного управління статистики.

34. Розроблення проекту нормативно-правового акта в Головному управлінні статистики покладається на самостійний структурний підрозділ відповідно до його компетенції.

35. У процесі розроблення проекту нормативно-правового акта:

- проводиться аналіз стану справ у відповідній сфері правового регулювання та причин, що зумовлюють необхідність підготовки проекту;

- визначається предмет правового регулювання, механізм вирішення питання, що потребує врегулювання;

- перевіряється його відповідність актам законодавства вищої юридичної сили та чинним міжнародним договором України;

- забезпечується погодженням проекту з іншими заінтересованими місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування й у разі потреби вносяться необхідні поправки;

- уживаються заходи до усунення розбіжностей, зокрема організовується та проводиться за участю заінтересованих місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які мають зауваження до проекту, детальне обговорення шляхів вирішення спірних питань.

36. Проект нормативно-правового акта перед поданням на розгляд начальнику Головного управління статистики обов'язково узгоджується з усіма заінтересованими самостійними структурними підрозділами Головного управління статистики, юридичною службою, першим заступником або заступниками начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень.

37. Нормативно-правові акти Головного управління статистики, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

ІV. Організація роботи з документами та контролю виконання

38. Організація роботи з документами та контроль їх виконання здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства в органах державної статистики Чернігівської області, затвердженої наказом ГУС від 28.04.2009 №29 та розробленої відповідно до Примірної Ііструкції з діловодства в органах державної статистики, затвердженої наказом Держкомстату №524 від 25.12.2008р. (далі - Інструкція).

Ця Інструкція встановлює правила документування управлінської діяльності та регламентує порядок роботи з документами з моменту їх створення чи надходження до відправлення або передачі до архіву Головного управління статистики.

39. Порядок організації роботи з документами, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, визначається Інструкцією про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.1998 №1893.

40. Відповідальність за організацію діловодства в Головному управлінні статистики несе начальник Головного управління статистики.

Відповідальність за організацію діловодства в самостійних структурних підрозділах Головного управління статистики, управліннях (відділах) статистики покладається на начальників цих підрозділів.

З метою прискорення підготовки, візування та виконання документів, а також контролю за додержанням вимог щодо складання й оформлення документів, наказом Головного управління статистики в самостійних структурних підрозділах, управліннях (відділах) статистики визначаються відповідальні особи за ведення діловодства й архіву.

41. Системи електронного документообігу й обробки інформації органів державної статистики повинні відповідати вимогам державних стандартів та Примірної інструкції з діловодства.

42. Контролю підлягають зареєстровані документи, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення, визначені актами законодавства, розпорядженнями місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, наказами Держкомстату та дорученнями Голови, першого заступника та заступників Голови Держкомстату, наказами Головного управління статистики, дорученнями начальника, першого заступника та заступників начальника Головного управління статистики, запити та звернення народних депутатів України й депутатів місцевих рад, звернення громадян.

43. Узагальнена уповноваженим самостійним структурним підрозділом Головного управління статистики інформація про стан виконання документів, що підлягають контролю, щотижня подається начальнику, першому заступнику та заступникам начальника Головного управління статистики, а також керівникам самостійних структурних підрозділів Головного управління статистики.

44. Контроль за виконанням документів управлінь (відділів) статистики здійснюється начальниками управлінь (відділів) статистики.

45. Питання режимно-секретної діяльності вирішуються відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю", Положення про режимно-секретні органи та інших нормативно-правових актів щодо забезпечення режиму секретності.

V. Порядок проведення нарад

46. Для вирішення питань, що виникають у повсякденній роботі Головного управління статистики, проводяться наради за участю керівників самостійних структурних підрозділів, а в разі необхідності - керівників структурних підрозділів та начальників управлінь (відділів) статистики, а також інших зацікавлених осіб.

47. Наради проводяться начальником, першим заступником та заступниками начальника Головного управління, а також керівниками самостійних структурних підрозділів. В управліннях (відділах) статистики наради проводяться начальниками та заступниками начальника управління (відділу) статистики.

48. На наради можуть бути запрошені, залежно від питання, яке вирішується, особи, без участі яких питання, що включені до порядку денного, не можуть бути розглянуті належним чином.

49. Контроль за виконанням доручень, наданих на нарадах, здійснює уповноважений самостійний структурний підрозділ Головного управління статистики чи управління (відділ) статистики.

50. Питання про можливість присутності на засіданнях представників засобів масової інформації, використання присутніми кіно-, відео-, фотознімальної та звукозаписувальної техніки, радіотелефонного зв'язку вирішується начальником Головного управління статистики за поданням посадової особи, яка проводить засідання.

51. Офіційна інформація про засідання надається засобам масової інформації (у разі необхідності) самостійним структурним підрозділом Головного управління статистики, що проводив нараду.

Апаратні наради

52. Апаратні наради в разі необхідності проводяться за рішенням начальника Головного управління статистики або в разі його відсутності - першого заступника чи заступника начальника.

53. Порядок денний апаратної наради формується на підставі пропозицій першого заступника, заступників начальника Головного управління статистики та керівників самостійних структурних підрозділів Головного управління статистики.

54. Проект порядку денного апаратної наради погоджується з начальником Головного управління та доводиться до відома першого заступника та заступників начальника Головного управління статистики за два дні до її проведення.

55. Рішення, прийняті на апаратних нарадах, не пізніше ніж у дводенний термін оформлюються протоколами, що підписуються головуючим, і доводяться до відома учасників апаратної наради.

56. Організацію проведення апаратних нарад здійснює самостійний структурний підрозділ, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.

Оперативні наради

57. З метою розгляду та оперативного вирішення окремих питань, що належать до повноважень Головного управління статистики, начальник або його перший заступник чи заступники проводять оперативні наради.

З окремих питань основної діяльності оперативні наради проводяться керівниками самостійних структурних підрозділів Головного управління статистики та начальниками управлінь (відділів) статистики.

58. Рішення, прийняті на оперативній нараді, за необхідності, не пізніше ніж у дводенний термін оформлюються протоколом, що підписується головуючим.

59. Організація проведення оперативної наради покладається на самостійний структурний підрозділ, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.

Міжвідомчі наради

60. Для вирішення питань міжвідомчого характеру в Головному управлінні статистики можуть проводитися міжвідомчі наради із залученням представників місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, науково-дослідних і громадських організацій тощо.

61. Порядок денний і матеріали до нього надсилаються учасникам міжвідомчої наради за два дні до початку її проведення.

62. Організація міжвідомчих нарад покладається на першого заступника або заступників начальника Головного управління, відповідно до розподілу функціональних повноважень, і самостійний структурний підрозділ, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.

VІ. Взаємодія Головного управління статистики з іншими місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування

63. Під час здійснення своїх повноважень Головне управління статистики безпосередньо та через підпорядковані йому управління (відділи) статистики взаємодіє з місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами.

64. Головне управління статистики забезпечує:

постійну та ефективну співпрацю з місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, координацію їхніх дій у питаннях, пов'язаних з організацією державної статистичної діяльності;

проведення відповідно до Плану або окремих рішень Кабінету Міністрів України державних статистичних спостережень та поширення отриманих результатів серед користувачів даних;

взаємодію інформаційної системи територіальних органів державної статистики з інформаційними системами місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування шляхом взаємного обміну інформацією відповідно до заходів, передбачених Планом, спільних нормативно-правових актів учасників взаємообміну інформацією, а також укладених міжвідомчих угод;

проведення статистичних спостережень і надання послуг на платній основі відповідно до Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 №1659;

здійснення відповідно до чинного законодавства інших заходів, пов'язаних із виконанням завдань, покладених на органи державної статистики.

VІІ. Взаємодія із засобами масової інформації та користувачами

65. З метою організації ефективної взаємодії із засобами масової інформації, громадськістю та іншими користувачами статистичної інформації Головне управління статистики безпосередньо та через підпорядковані йому управління (відділи) статистики забезпечує:

проведення в установленому порядку консультацій із громадськістю та користувачами статистичної інформації;

організацію вивчення громадської думки стосовно проблем, пріоритетів і перспектив розвитку державної статистики;

інформування громадськості та користувачів статистичної інформації про діяльність Головного управління статистики шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті Головного управління статистики, проведення прес-конференцій, брифінгів, інтернет-конференцій, прямих телефонних ліній, публікацій у засобах масової інформації статей, інтерв'ю, коментарів, підготовки теле- і радіопередач, виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції про свою діяльність;

проведення моніторингу повідомлень у засобах масової інформації стосовно своєї діяльності та реагування на критичні зауваження;

організацію та проведення через засоби масової інформації роз'яснень цілей, змісту й порядку реалізації державної політики у сфері статистики;

здійснення аналізу потреб користувачів у статистичній інформації та доступу до неї;

організацію роботи щодо забезпечення статистичною інформацією користувачів відповідно до законодавства.

VІІІ. Організація роботи зі зверненнями громадян.Розгляд запитів і звернень народних депутатів України

66. Особистий прийом громадян і розгляд їхніх письмових звернень у Головному управлінні статистики та управліннях (відділах) статистики здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про звернення громадян" та інших актів законодавства.

67. Діловодство за зверненнями громадян в Головному управлінні статистики та управліннях (відділах) статистики ведеться окремо від інших видів діловодства згідно з "Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної статистики Чернігівської області", затвердженою наказом ГУС від 27.07.04 №23 та розробленою відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади та місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, у засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 №348, і покладається на відповідальну особу діловодної служби.

68. Особистий прийом громадян у Головному управлінні статистики проводиться начальником, першим заступником та заступниками начальника Головного управління статистики, в управліннях (відділах) статистики - начальниками відповідно до порядку та графіку прийому громадян, затверджених наказом Головного управління статистики.

69. Депутатські запити і звернення розглядаються в порядку, визначеному Законом України "Про статус народного депутата України".

ІХ. Взаємодія Головного управління статистики з респондентами

70. З метою організації ефективної роботи з респондентами безпосередньо та через підпорядковані йому управління (відділи) статистики Головне управління статистики:

забезпечує респондентів звітно-статистичною документацією (за винятком державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації) відповідно до плану державних статистичних спостережень;

отримує в порядку і терміни, визначені Держкомстатом, первинні та статистичні дані, дані бухгалтерського обліку, іншу необхідну для проведення статистичних спостережень інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом, а також пояснення, що додаються до них;

гарантує конфіденційність первинних даних згідно з чинним законодавством, що отримані під час проведення статистичних спостережень, та адміністративних даних щодо респондентів;

проводить перевірки достовірності первинних і статистичних даних, поданих респондентами відповідно до Порядку, затвердженого наказом Держкомстату, та вимагає від респондентів унесення виправлень до статистичної звітності, інших статистичних формулярів у разі виявлення приписок та інших перекручень первинних та статистичних даних. У разі невиконання цієї вимоги у визначені терміни органи державної статистики можуть самостійно вносити зазначені виправлення з подальшим повідомленням про це респондентів;

вивчає пропозиції респондентів щодо вдосконалення форм державних статистичних спостережень з метою зменшення звітного навантаження;

установлює зворотний зв'язок з респондентами, проводить наради, семінари, надає консультації з питань статистики, обліку та звітності, у тому числі на платній основі тощо.

| Новини | Про Головне управління статистики | Діяльність Головного управління | Доступ до публічної інформації | Нормативно-правова база |
| Публікації | Соціально-економічне становище регіону | Статистична інформація | | Експрес (прес) - випуски |
| | Метаописи держстатспостережень | Методологія та класифікації | Звітна документація | Електронна звітність |
| Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України(ЄДРПОУ) | Замовлення статистичної інформації | Корисна інформація | Здійснення реформ в Україні | Міжнародна діяльність |
| Конкурс на заміщення вакантних посад | Всеукраїнський перепис населення | Статистична звітність | Оголошення | Поштова скринька |