x
Президент України Верховна Рада України
Конституційний суд України Рада національноїа безпеки і оборони України

Державна служба статистики України

Інші органи виконавчої влади
Головне управління статистики
у Чернігівській області

Інформація
про виконання Плану заходів Головного управління статистики
у Чернігівській області щодо запобігання корупції в органах державної
статистики області на 2019 рік


Головне управління статистики у Чернігівській області (далі – Головне управління статистики) в межах компетенції забезпечує виконання Антикорупційної програми Держстату, розробку та вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання корупції в діяльності органів державної статистики області.

Відповідно до вимог чинного законодавства наказом Головного управління статистики від 29 грудня 2018 року № 97 був затверджений План заходів щодо запобігання корупції в Головному управлінні статистики у Чернігівській області на 2019 рік, який містить комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності Головного управління статистики.

Серед зазначених у Плані заходів слід відмітити: проведення роз’яснювальної роботи щодо антикорупційного законодавства; надання методичної допомоги із заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; підготовку та проведення спеціальних перевірок осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком; виявлення та усунення конфлікту інтересів; проведення прямої телефонної лінії на тему "Боротьба з корупцією" тощо.

Упродовж 2019 року Головним управлінням статистики вживалися узгоджені заходи, спрямовані на підвищення ефективності системи запобігання та виявлення корупції, проводилися індивідуальні бесіди з працівниками щодо особистої відповідальності кожного за додержання вимог чинного законодавства, фінансово-бюджетної та виконавчої дисципліни, збереження державного майна, недопущення використання державними службовцями своїх повноважень у корисних цілях.

У відповідності до вимог законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції» значна увага приділялася здійсненню антикорупційних процедур при прийнятті та проходженні державної служби в органах державної статистики області.

Особлива увага приділялася питанню запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів.

Зокрема, постійно проводилася роз’яснювальна робота щодо вжиття заходів та недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів, а також обов’язковості повідомлення про наявність конфлікту інтересів та шляхи його врегулювання.

Оскільки, однією з найпоширеніших причин виникнення конфлікту інтересів є порушення обмеження щодо роботи близьких осіб, забезпечувалося обов’язкове повідомлення державними службовцями відомостей щодо близьких осіб, які працюють в органах державної статистики області та можуть бути в безпосередньому підпорядкуванні.

Згідно плану підвищення кваліфікації державних службовців проводилася роз’яснювальна робота серед державних службовців Головного управління статистики з питань дотримання антикорупційного законодавства:

04.02.2019 р. було висвітлено тему «Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю, затверджені рішенням НАЗК від 11 серпня 2016 року № 3 зі змінами від 29 грудня 2018 року, на які необхідно звернути увагу».

27.06.2019 р. питання дотримання антикорупційного законодавства в органах державної статистики області розглядалося на колегії Головного управління статистики.

Лекційні матеріали та метеріали колегії було доведено до відома всіх державних службовців обласного апарату Головного управління статистики та надіслано до управлінь (відділів, сектору) статистики в районах.

З метою дотримання вимог фінансового контролю всі державні службовці Головного управління статистики подали декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Також декларації були подані особами, що претендували на зайняття посад державної служби; особами, що припиняють та припинили діяльність в Головному управлінні статистики.

У проведенні спеціальних перевірок щодо осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком в Головному управлінні статистики протягом 2019 року не було потреби.

З метою мінімізації корупційних ризиків в діяльності органів державної статистики області, юрисконсульт був залучений до складу тендерного комітету, інвентаризаційної та конкурсної комісій, комісії на списання матеріальних цінностей тощо.

Важливим профілактичним заходом на шляху запобігання проявам корупції у відокремлених підрозділах Головного управління статистики є проведення експертної оцінки роботи цих підрозділів.

У 2019 році було проведено дві експертні оцінки, під час яких, серед іншого, приділялася увага і перевірці стану дотримання законодавства про державну службу та організації роботи щодо запобігання корупції. За результатами перевірок надавалися письмові висновки та рекомендації.

Постійно проводилася юридична експертиза проектів організаційно-розпорядчих документів, які видавалися в Головному управлінні статистики, за результатами якої чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, не виявлено.

Для забезпечення вільного доступу громадян до інформації про діяльність органів державної статистики, а також іншої статистичної інформації, функціонує веб-сайт Головного управління статистики (http://www.chernigivstat.gov.ua), наповнення якого здійснюється за поданням відповідної інформації структурними підрозділами.

Взаємодія з громадськістю з питань запобігання корупції відбувалася шляхом постійного оновлення рубрики «Запобігання проявам корупції» на веб-сайті Головного управління статистики, розміщення інформації на однойменному стенді в приміщенні Головного управління статистики та проведення відповідальною особою прямої телефонної лінії «Боротьба з корупцією».

Звернень громадян щодо фактів порушень працівниками органів державної статистики області Закону України «Про запобігання корупції» протягом 2019 року не надходило.

З метою врегулювання порядку отримання та розгляду інформації про факти корупції, поданої працівниками Головного управління статистики, наказом Головного управління статистики від 29 січня 2019 року № 8 було затверджено Методичні рекомендації щодо організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, у Головному управлінні статистики у Чернігівській області та запроваджено ведення Журналу обліку повідомлень про корупцію, внесених викривачами.

Протягом 2019 року інформація про корупційні факти від працівників органів статистики області не надходила.

Дотриманню антикорупційного законодавства сприяє відкритість і прозорість у роботі органів державної статистики області: ведеться робота з респондентами та користувачами статистичної інформації; постійно оновлюється інформація на веб-сайті Головного управління статистики; у регіональних періодичних друкованих виданнях систематично розміщуються матеріали державних статистичних спостережень та інформація про діяльність органів державної статистики; проводяться інтернет-конференції.

Звіти про дотримання вимог антикорупційного законодавства в Головному управлінні статистики щоквартально подавалися до Державної служби статистики України.

Протягом 2019 року в Головному управлінні статистики не зафіксовано жодного факту порушення вимог антикорупційного законодавства та жодну особу не притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення.